ชำระเงินค่าลงทะเบียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

(The 14th PULINET National Conference – PULINET 2024)

ค่าลงทะเบียนโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14th PULINET National Conference – PULINET 2024) (วันที่ 10-12 มกราคม 2567)
นางสาววราพร เขื่อนแก้ว
ท่านแจ้งชำระเงินแล้ว
และจะดำเนินการยืนยันการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ