ชำระเงินค่าลงทะเบียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

(The 14th PULINET National Conference – PULINET 2024)

QR Code Payment
ค่าลงทะเบียนโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14th PULINET National Conference – PULINET 2024) (วันที่ 10-12 มกราคม 2567)
นางสาวรุจิรดา ชุ่มแก้ว
Ref. 1
2001010286
Ref. 2
101
จำนวนเงิน
2,000 บาท
ชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร
โปรดดำเนินการ
1) สแกน QR Code เพื่อชำระเงิน
2) หลังจากชำระเงินแล้ว คลิกที่ "แจ้งการชำระเงิน"

หมายเหตุ อัตราค่าลงทะเบียน
ชำระเงินหว่างวันที่
1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566
ชำระเงินหว่างวันที่
1 - 15 ธันวาคม 2566
สมาชิก
PULINET/PULINET PLUS
ไม่ใช่สมาชิก
PULINET/PULINET PLUS
สมาชิก
PULINET/PULINET PLUS
ไม่ใช่สมาชิก
PULINET/PULINET PLUS
2,000 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท