เอกสารแสดงความยินยอม (Consent form)

ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

(The 14th PULINET National Conference – PULINET 2024)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 ได้แก่ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง eMail เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ทำงาน ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เพื่อมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14
  2. เพื่อใช้ข้อมูลติดต่อประสานงาน ในระหว่างการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14
  3. เพื่อสอบถามความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14
  4. เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารชี้แจงข้อมูล ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยละเอียด และมีความเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจาก การบังคับหรือชักจูง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

เมื่อได้อ่านข้อความครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้า

* ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของมหาวิทยาลัยได้ ทาง https://pdpa.mfu.ac.th