ระบบลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14
(The 14th PULINET National Conference – PULINET 2024)

จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม/นำเสนอผลงานวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ประเภท สถานะการชำระเงิน
1 okpsad asd asd
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
2 sad asd asd
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
3 นางสาวรุจิรดา ชุ่มแก้ว บรรณารักษ์
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
4 นายอุทัย แสนคำดี พนักงาน
สถาบันชาและกาแฟ มหาวทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
5 นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ อาจารย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
6 นางสาวกนกพรรณ ทองรัศมี บรรณารักษ์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้เข้าร่วมการประชุม ยืนยันการชำระเงินแล้ว
7 นางสาวธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้เข้าร่วมการประชุม ยืนยันการชำระเงินแล้ว
8 นางสาวพัชรินทร์ ช้างทอง หัวหน้างานบริการทรัพยากรการเรียนรู้
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
9 นางสาวดวงกมล วงศ์จันทร์ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
10 นางสาวมัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน