ระบบลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14
(The 14th PULINET National Conference – PULINET 2024)

จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม/นำเสนอผลงานวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ประเภท สถานะการชำระเงิน
1 นายฉัตรนรงค์ ไชยมงคล บรรณารักษ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
2 อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
3 ผศ.ดร. ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
4 นายศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
5 นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก บรรณารักษ์ชำนาญการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
6 นางพรรณเพ็ญ มีชำนาญ นักจัดการงานทั่้วไป
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
7 นางสาวกุนณิศา สุยะวา เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
8 นางสาวสุราภรณ์ คงผล นักเอกสารสนเทศชำนาญการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน
9 นายองอาจ เทียบเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน แจ้งชำระเงินแล้ว ชำระค่าลงทะเบียน
10 นายโชติพงษ์ รัตนารักษ์ พนักงานบริการฝีมือ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการประชุม รอชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน